martes, 9 de septiembre de 2008

Criteris d'avaluació i recuperació de l'assignatura

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ÀREA DE FRANCÉS PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN E.S.O.CONCEPTES (40% de la qualificació)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Expressió oral

Expressió escrita

Comprensió oral

Comprensió escrita

Observació de la professora

Exàmens

Fitxes de lectura

PROCEDIMENTS (30% de la qualificació)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

 • Execució de tasques fetes en classe i en casa.

 • Coherència textual en produccions orals i escrites que aglutinen preconceptes (segons nivell)

 • Recerca d‘informació (consulta de llibres, diccionaris, enciclopèdies, Internet, biblioteca, família, amics, …)

Observació directa i indirecta per part del professorat.

Control del quadern de treball (bona presentació, corregit, al dia)

ACTITUD (30% de la qualificació)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

 • Expressió oral en francès classe per a preguntar dubtes i comunicar-se.

 • Participació activa en classe.

 • Participació en les activitats complementàries i extraescolars propostes pel Departament.

 • Assistència i puntualitat a les classes.

 • Quadern de treball al dia, corregit i ben presentat.

Observació del professorat.

OBSERVACIONS:

Aquestos criteris són d'aplicació en tots els nivells de l'ensenyament obligatori.

Durant el curs no hi haurà proves de recuperació. L’alumnat recuperarà una avaluació quan aprove la següent. La nota de final de curs s’obté de la ponderació i reconeixement de la progressió en la consecució dels objectius previstos para cada nivell.

L’alumnat amb l’assignatura de francès pendent haurà de superar una prova durant el mes d'abril 2009 segons el calendari que el Centre establisca a eixe efecte. No obstant això i segons el principi d’avaluació contínua, aquells alumnes que hagueren aprovat les dues primeres avaluacions del curs 2008-09, automàticament aprovarien l’assignatura del curs anterior sense necessitat de fer la prova de maig.


CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ÀREA DE FRANCÉS PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT


CONCEPTES (60% de la qualificació)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

- Expressió oral

- Expressió escrita

- Comprensió oral

- Comprensió escrita

Observació de la professora

Exàmens

Fitxes de lectura

PROCEDIMENTS (20% de la qualificació)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

 • Execució de tasques fetes en classe i en casa.

 • Coherència textual en produccions orals i escrites que aglutinen preconceptes

 • Recerca d‘informació (consulta de llibres, diccionaris, enciclopèdies, Internet, biblioteca, família, amics, …)

Observació directa i indirecta per part del professorat.

Control del quadern de treball (bona presentació, corregit, al dia)

ACTITUD (20% de la qualificació)

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

 • Expressió oral en francès classe per a preguntar dubtes i comunicar-se.

 • Participació activa en classe.

 • Participació en les activitats complementàries i extraescolars propostes pel Departament.

 • Assistència i puntualitat a les classes.

 • Quadern de treball al dia, corregit i ben presentat.

Observació del professorat.

OBSERVACIONS:

Durant el curs no hi haurà proves de recuperació. L’alumnat recuperarà una avaluació quan aprove la següent. La nota de final de curs s’obté de la ponderació i reconeixement de la progressió en la consecució dels objectius previstos para cada nivell.

L’alumnat amb l’assignatura de francès pendent haurà de superar una prova durant el mes d'abril 2008 segons el calendari que el Centre establisca a eixe efecte. No obstant això i segons el principi d’avaluació contínua, aquells alumnes que hagueren aprovat les dues primeres avaluacions del curs 2008-09, automàticament aprovarien l’assignatura del curs anterior sense necessitat de fer la prova de maig.
No hay comentarios: